ПРАВИЛА   ПРИЙОМУ


до Вищого навчального закладу

«Київський медичний коледж ім.П.І.Гаврося» у 2014 році

 

Провадження  освітньої діяльності у Вищому навчальному закладі «Київський медичний коледж ім.П.І.Гаврося» здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія АД № 034538 від 23.04.2012 року до 01.07.2017 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Вищого навчального закладу «Київський медичний коледж ім. П.І.Гаврося» (далі – приймальна комісія)  відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 жовтня 2013 року  № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387.

І. Загальні положення

1.1. Вищий навчальний заклад «Київський медичний коледж ім.П.І.Гаврося» оголошує набір на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями  відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу ( див. додаток 1).

1.2. До Вищого навчального закладу «Київський медичний коледж ім.П.І.Гаврося» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають  на території Україні на законних підставах, мають відповідний освітній рівень  та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, які потребують додаткового захисту, приймаються до вищого навчального закладу у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до Вищого навчального закладу «Київський медичний коледж ім.П.І.Гаврося» здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, безоплатне надання місць у гуртожитку гарантовано.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. Вищий навчальний заклад «Київський медичний коледж ім.П.І.Гаврося» здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Вищий навчальний заклад «Київський медичний коледж ім. П.І.Гаврося» здійснюється:

- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів м. Києва – за державним замовленням;

- за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в коледжі на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії: щоденно з 900 до 1700 години з обідньою перервою з 1300 до 1400, крім суботи ( до 1300) та неділі (вихідний).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2014 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами ЗНО

31 липня 2014 р. о 1200

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить коледж

19 липня 2014 р. о 1800

Строки проведення вступних випробувань

З 21 до 31 липня 2014 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше 12 години   01 серпня 2014 року;

другий – не пізніше 12 години   05 серпня 2014 року;

третій – не пізніше 12 години    08 серпня 2014 року.

 

Термін зарахування вступників

- за державним замовленням –

12 серпня 2014 р.;

- за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше          26 серпня 2014 р.

 

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до коледжу

5.1. Вступники  подають заяву про участь у конкурсному відборі до ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося» в паперовій  або електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність ( у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

документ державного зразка (оригінал) про  раніше  здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання  (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о (оригінал).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви поданої в паперовому вигляді вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором - оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим  вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати, видані у 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роках.

5.6. Усі  копії  документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ВНЗ «Київський медичний коледж ім. П.І.Гаврося», або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Вступник може подати заяву в паперовому або в електронному вигляді не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі в кожному з вищих навчальних закладів. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви, подані вступниками до приймальних комісій у паперовому вигляді та зареєстровані в Єдиній базі, обробляються приймальними комісіями.

5.8. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів.

5.9. Заяви в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією «Київський медичний коледж ім.П.І.Гаврося» згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ВНЗ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510.

5.10. Вступники,  які  подають  сертифікат з кількістю балів  з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому до ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося»  мінімальної кількості  балів, до участі в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.

5.11. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі  у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося», є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

5.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося» протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів, але не пізніше 31 липня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося».

5.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом  Міністерством освіти і науки України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  14 червня 2012 року за № 960/21272.  Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.16. Приймальна комісія ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося», до якого вступник подав заяву,  перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VI. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

6.1. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Вищому навчальному закладі «Київський медичний коледж ім.П.І.Гаврося» в разі неучасті у рік вступу у незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до ВНЗ;

особи, що мають захворювання, що зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880.

6.2. До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за власним вибором, належать:

особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);

особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;

особи з числа громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

VIІ. Організація і проведення конкурсу

7.1. Приймальна комісія ВНЗ «Київський медичний коледж ім.П.І.Гаврося» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання ( вступних випробувань) (див. додаток 2):

ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося» за рішенням приймальної комісії допускає до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених правилами прийому до ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося», нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.

7.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (або вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами прийому до ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося». При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, вираховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-ти бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про загальну середню освіту, обрахованого за 12-ти бальною шкалою.

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2. Один конкурсний предмет визначається як профільний.

7.4. Результати вступних екзаменів  для вступників, які вступають на основі повної загальної освіти,  оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

7.5. Особи, які без поважних причин не зявилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.6. Відомості щодо результатів вступних екзаменів формуються в Єдиній базі.

7.7. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Вищим навчальним закладом «Київський медичний коледж ім.П.І.Гаврося», розглядає апеляційна комісія ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося», склад та порядок роботи якої затверджується наказом по коледжу.

Апеляційна комісія створюється та працює на період роботи приймальної комісії.

Для розгляду апеляції щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої під час вступного випробування та вирішення спірних питань, вступнику необхідно подати особисто письмову заяву на ім'я директора  ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося» до приймальної комісії. У заяві вказується прізвище, ім'я та по батькові, номер екзаменаційного листа (посвідчення), назва предмету, з якого проводитиметься апеляція та суть спірного питання.

Апеляція абітурієнта щодо оцінки (кількості балів), отриманої під часвступного випробування, подається у приймальну комісію  ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося» не пізніше наступного дня після оголошення оцінки.

Апеляція абітурієнта розглядається на засіданні апеляційної комісії в терміни, визначені приймальною комісією, як правило, у присутності вступника. Присутність батьків не забороняється. Присутність сторонніх осіб на засіданні апеляційної комісії можлива лише з дозволу голови приймальної комісії ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося» .

Спірні питання, які виникли у вступника, обговорюються членами апеляційної комісії у його присутності.

Рішення апеляційної комісії приймається на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості балів голос голови комісії є вирішальним.

7.8. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

VIIІ. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до коледжу особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правил прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

IX. Зарахування вступників, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зарахування до ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося»  відповідно до розділу ХІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче  мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасників міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є  вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами І – ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами І – ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами,  у тому числі:

Екологія – при вступі на спеціальності, для яких профільними є «біологія», «хімія».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами І ступеня – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами ІІ ступеня – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами ІІІ ступеня – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на учасників олімпіад, призерів ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Положення пунктів 1 – 3, поширюються на осіб, які мають найкращі інтелектуальні досягнення за рішенням експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, прийнятим відповідно до Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року № 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за № 1596/24128, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року № 467 «Про започаткування у 2013 році Програми Президента України для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України».

X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1. цього розділу становить 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного вищому навчальному закладу.

Зарахування осіб, визначених пунктом 9.1. цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Особи, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 цього розділу, які не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах, відповідно до конкурсного бала.

ХІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента  України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 4 вересня 2007 року «Про основні напрямки фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

11.2. Це право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цього розділу.

ХІІ. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

12.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

- вступники, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- учасники міжнародних олімпіад;

- вступники, які зараховуються за конкурсом.

12.2. У межах кожної зазначеної в пункті 12.1 категорії рейтинговий список впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.3. У рейтинговому списку зазначаються:

- прізвище, ім’я, по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

- наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

- наявність права на першочергове зарахування.

12.4. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії (у межах ліцензованого обсягу) та веб-сайті ВНЗ «КМК ім. П.І.Гаврося» (усіх вступників) із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення етапів конкурсного відбору.

ХІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендацій до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, а за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося».

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося».

ХІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовому вигляді та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, до приймальної комісії ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося».

Особи, які подали заяви в електронному вигляді та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до  ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося» (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або пред’явити особисто оригінали зазначених документів (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) та подати їх копії за умови зберігання оригіналів вищезазначених документів у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання  та інших документів, передбачених цими Правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

ХV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

15.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія:

здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому до приймальної комісії;

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому до приймальної комісії ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося»;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожною спеціальністю.

15.2. Після оприлюднення другого (05 серпня) та третього (08 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 11 серпня включно не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

15.3. Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією, але не пізніше 26 серпня.

15.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих Правил.

ХVІ. Наказ про зарахування

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося» на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються приймальною комісією в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, списків вступників, рекомендованих для зарахування за формами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2012 року за № 711/21024, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося» у вигляді списку зарахованих

16.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

16.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 17.4. розділу XVII цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування), у ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося» відповідно до конкурсного бала.

16.4. Рішення щодо зарахування вступника на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників.

ХVІІ. Зарахування до Вищого навчального закладу «Київський медичний коледж ім. П.І.Гаврося» на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог розділу ХVІ та цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня року вступу.

17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

ХVІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії за згодою з головою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках — не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

18.5. Інформування громадськості про подання заяв щодо вступу до ВНЗ «КМК ім.П.І.Гаврося» здійснюється інформаційними системами на підставі даних, внесених Приймальною комісією до Єдиної бази із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів ІХ-XІ цих Правил.

Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної бази з питань освіти.